Witaj w księgarni z eBookami i audioBookami Coczytamy.pl – Najniższe ceny książek elektronicznych!

WSTĘP

Sprzedażą produktów elektronicznych na stronie https://coczytamy.pl zajmuje się Wydawnictwo Psychoskok sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Spółdzielców 3/325, 62-510 Konin.

Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o.  
ul. Spółdzielców 3/325, 62-510 Konin
NIP: 665-299-37-28, REGON: 302679877, KRS: 0000502155 
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł 

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@coczytamy.pl, wydawnictwo@psychoskok.pl.

DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument

Cena – cena brutto Towaru w złotych polskich, umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów wysyłki Towaru.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://coczytamy.pl/regulamin

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://coczytamy.pl/  za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

Plik – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, a w szczególności ebook, audiobook  oferowane przez Wydawnictwo Psychoskok za pośrednictwem Sklepu, w ramach świadczenia usług.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

Sprzedawca: 

Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o.  
ul. Spółdzielców 3/325, 62-510 Konin
NIP: 665-299-37-28, REGON: 302679877, KRS: 0000502155 
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KONTO BANKOWE: Pekao SA 26 1240 1415 1111 0010 5708 0645

Produkt/Produkt Elektroniczny – niepodzielna i minimalna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia. Dostępny w Sklepie i oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej. Podany jako jednostka miary przez określenie jego ceny (cena/sztuka produktu).

Zamówienie – zamówienie na Produkty złożone przez Kupującego w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż ebooków w formie plików cyfrowych w formacie ePub Mobi i PDF.
 2. Warunkiem zakupu ebooka nie jest rejestracja Kupującego i założenie Konta w Sklepie Coczytamy.pl. Konto tworzy się automatycznie, po złożeniu Zamówienia i płatności. Dane logowania Kupujący otrzymuje natychmiastowo na adres e-mail podany w formularzu
 3. Kupujący w jednym Zamówieniu może zamówić wiele sztuk danego tytułu ebooka. Kupujący może złożyć nieograniczoną ilość Zamówień na poszczególne ebooki.
 4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego. Aby złożyć Zamówienie wystarczy dostęp do:
 • połączenia internetowego,
 • standardowej przeglądarki internetowej,
 • aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu.

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz wyznacza prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w Polskich Złotych (PLN).

7. Zakazanym jest dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.

8. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

9. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.

10. Produkty są trwale oznakowane jako własność Kupującego, który dokonał ich zakupu w Sklepie. Oznaczenia właściciela pliku nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z pliku określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Tym samym każdy Kupujący nabywający Produkt za pośrednictwem Sklepu wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

11. Kupujący w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:

 • rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;
 • ingerowania w jego zawartość;
 • publikacji,
 • dystrybucji,
 • powielania;
 • usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;
 • oddawania w najem;
 • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.

12. Kupujący nabywający Produkt ze Sklepu zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w formie elektronicznej czy papierowej w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu (Kupującego) z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w formie elektronicznej nie mają ograniczeń terytorialnych.
 2. Kupujący, chcąc dokonać zamówienia na stronie Sklepu, wybiera określony produkt/produkty poprzez kliknięcie na przycisk „do koszyka”, a następnie określa sposób płatności. Po wykonaniu ww. czynności potwierdza zamówienia klikając w przycisk „Kupuję i Płacę
 3. Kupujący postępuje zgodnie z formularzem zamówienia, podając m.in. swoje dane, numer telefonu, adres e-mail oraz dane adresowe.
 4. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest wiadomość elektroniczna przysłana na adres e-mail podany przez Kupującego.
 5. Sklep niezależnie od postanowień punktu powyższego może dokonać telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia.
 6. Kupujący jest informowany o zmianie statusu (etapach realizacji) zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego. W przypadku wpisania błędnych danych Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia. W takiej sytuacji obowiązkiem Sprzedawcy jest skontaktowanie się z Kupującym w celu uzgodnienia prawidłowych danych.

FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy Produktów objętych Zamówieniem:

 1. Dostarczenie mailem zaraz po dokonaniu płatności.
 2. Pliki eBooka będą również dostępne w zakładce Moje Konto w sekcji Pliki do pobrania.
  Dostęp do konta Klient otrzyma po dokonaniu zakupu, wiadomością e-mail.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest DotPay.
4. Dostępne formy płatności:
a) szybkie płatności DotPay,
b) płatność BLIK-iem

Jeśli Kupujący jako formę płatności wybrał „DotPay”, zostanie przekierowany na stronę systemu DotPay w celu dokonania płatności. Po wykonanej płatności nastąpi powrót na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Gdy Kupujący złoży i opłaci Zamówienie, otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz zamówionym e-bookiem.
 2. Realizacja Zamówienia polega na wysłaniu do klienta e-booka przez system. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za awarie techniczne Sklepu niezależne od niego i zobowiązuje się jak najszybciej dosłać zakupione materiały do Kupującego.
 3. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Klient ma rok na pobranie e-booka z linku przesłanego wraz z potwierdzeniem zamówienia. Po tym czasie link stanie się nieaktywny.  Klient może 100 razy pobrać pliki, po przekroczeniu limitu, nie będzie to już możliwe. Klient może zwrócić się do Sprzedawcy w celu przedłużenia tego czasu, bądź o ponowne wysłanie nowego linku do e-booka po czasie ważności pierwszego linku.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu e-booka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem:

https://coczytamy.pl/polityka-prywatnosci

NEWSLETTER

Usługa polega na bezpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną wszystkim Kupującym w Sklepie, którzy sobie tego życzą, Newslettera z informacjami o aktualnych wydarzeniach, ofertach, promocjach, wyprzedażach Sklepu i pozostałych informacjach związanych z działalnością Sklepu i Sprzedawcy (m.in. bloga)

 1. Aby otrzymywać Newsletter należy w formularzu, znajdującym się w Sklepie, podać poprawny i działający adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 2. Adres e-mail podawany w celu subskrypcji Newslettera jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do tego celu.
 3. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprze kliknięcie w odpowiedni link podany w stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter.

POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:
  1. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 3. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2020 roku.
 2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Jeśli zarejestrowany Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Zmieniony regulamin wiąże Kupującego jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 6. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf poniżej niniejszego Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt na: kontakt@coczytamy.pl

Szybka nawigacja
×
×

Cart